Vall d Uixo

People continued living in the Valley during the Neolithic and Bronze Age . Mensen bleven wonen in de vallei tijdens de Neolithicum en de Bronstijd . During the Bronze Age grew villages located high in the mountains, well fortified with walls and watchtowers. Tijdens de Bronstijd groeiden dorpen ligt hoog in de bergen, goed versterkt met muren en wachttorens. Its strategic location allowed them to control a vast territory and step into the Serra d’Espadà . De strategische ligging konden ze een uitgestrekt grondgebied te controleren en stap in de Serra d’Espada . The Iberian era was supposed a considerable expansion of the population, as evidenced by the remains of the Iberian city of La Punta d’Orleyl and Poblat Sant Josep. De Iberische tijdperk zou een aanzienlijke uitbreiding van de bevolking, zoals blijkt uit de overblijfselen van de Iberische stad La Punta d’Orleyl en Poblat Sant Josep.
La Punta d’Orleyl occupies a large area and has four successive lines of walls and towers. La Punta d’Orleyl gevestigd in een groot gebied en heeft vier opeenvolgende lijnen van de muren en torens. Stresses its acropolis, where the remains were located on at least two large public buildings built with huge stones squared. Benadrukt zijn acropolis, waar de resten bevonden zich op ten minste twee grote openbare gebouwen gebouwd met grote stenen in het kwadraat. The Poblat de Sant Josep, located at the top of the hill of the same name, represents a good example of the ancient urbanism. De Poblat de Sant Josep, gelegen op de top van de heuvel met dezelfde naam, is een goed voorbeeld van de oude stedenbouw. It is small but has a wall, two towers, streets and houses of the Iberian and Roman eras. Het is klein, maar heeft een muur, twee torens, straten en huizen van de Iberische en Romeinse tijdperken. Their time of glory was during the Iberian stages. Hun tijd van glorie was tijdens de Iberische fasen. Years ago, they were occupied during the 4th century AD, and in the end of the Roman Empire . Jaren geleden, werden ze bezet tijdens de 4e eeuw na Christus, en op het einde van het Romeinse Rijk .
During Roman times , the population evolved towards agricultural sector. Tijdens de Romeinse tijd , de bevolking geëvolueerd naar agrarische sector. A few years ago was located the remains of a necropolis of burial, which was dated between the 6th and 7th centuries and attached to the Visigothic period. Een paar jaar geleden bevond zich de resten van een necropolis van de begrafenis, die werd gedateerd tussen de 6e en 7e eeuw en aan de Visigotische periode. In total we found the remains of 66 individuals with their funerary offerings. In totaal vonden we de resten van 66 mensen met hun funeraire aanbod.
The Arab conquest and the establishment of these populations did not change too much the kind of life. De Arabische verovering en de vestiging van deze populaties niet te veel het soort leven niet veranderen. Throughout this long period has been able to document the existence of a dozen villages that are located on both sides of the Belcaire river. Gedurende deze lange periode in staat is geweest om het bestaan van een tiental dorpen die zich aan beide zijden van de rivier Belcaire documenteren. These are Alcúdia, Zeneja, Benigafull, Benizahat, Zeneta and Benigasló.Each was independent and had its own industrial area, as well as its necropolis. Dit zijn Alcúdia, Zeneja, Benigafull, Benizahat, Zeneta en Benigasló.Each was onafhankelijk en had een eigen industrieel gebied, evenals de necropolis.

Bron: Wikipedia